Video game news, video game reviews, walkthroughs, video game mods, and game trailers

Know your stuff? Help others out: add cheats, walkthroughs, glitches and more

Cheats for Warriors Orochi 3

Rare Items

 • All platforms
 • unlock
Bear Saddle: Begin battle mounted on a bear. Chapter 3: Battle of Yamazaki – Zhang He, Nemea, or Guo Jia, 1000 K.O.s
Demon Mask: Enables attacks from behind to be blocked. Chapter 2: Battle of Nanzhong – Xiahou Ba, 1500 K.O.s
Eight Hand Mirror: Occasionally repel enemy projectile attacks when mounted. Chapter 2: Battle of Hasedo – Kunoichi, 2000 K.O.s
Elephant Saddle: Begin battle mounted on an elephant. Chapter 3: Battle of Hulao Gate – Yukimura Sanada, Achilles, or Orochi, 1500 K.O.s
Gauntlets of Malice: Refills a certain amount of Musou Gauge when executing a Counterattack. Chapter 2: Battle of Xuchang – Guan Yu, Hanzo Hattori, or Sanzang, 1000 K.O.s
Gauntlets of Vitality: Refills a certain amount of Life Gauge when executing a Counterattack. Chapter 2: Battle of Mt. Dingjun – No, Zhao Yun, or Gyuki, 1500 K.O.s
Gold Gauntlets: Cannot be knocked over when blocking. Chapter 2: Battle of Kyushu – Sun Shangxiang, 1500 K.O.s
Iron Armor: Doubles Defense for a certain time when Life Gauge becomes red. Chapter 3: Battle of Tong Gate – Motonari Mori, Liu Bei, or Susano’o, 1000 K.O.s
Iron Gauntlets: Enemy attacks are rendered ineffective when using a Charge Attack. Chapter 1: Battle of Nagashino – Zhou Tai, Deng Ai, Toshiie Maeda, Oichi, Cao Cao, or Nu Wa, 1000 K.O.s
Matsukaze Saddle: Begin battle mounted on Matsukaze. Chapter 3: Battle of Honnoji – Musashi Miyamoto, Mitsunari Ishida, or Ayane, 1500 K.O.s
Musou Armor: Enemy projectile attacks will not knock player back. Chapter 1: Battle of Odawara Castle – Wang Yuanji, 1500 K.O.s
Musou Magatama: Special Attacks will occasionally use up no Musou. Chapter 1: Battle of Dongkou – Sun Wukong, Sima Yi, Mitsuhide Akechi, Sima Shi, Nene, or Lu Meng, 1500 K.O.s
Pleiades Belt: Increases likelihood of obtaining high quality weapons. Chapter 3: Battle of Changban – Xiaoqiao, Ryu Hayabusa, Bao Sanniang, or Ieyasu Tokugawa, 1000 K.O.s
Prayer Beads: Automatically triggers Support Attacks when player dives. Chapter 1: Battle of Yiling – Xiahou Ba, Cao Pi, Jiang Wei, Da Ji, Keiji Maeda, or Ginchiyo Tachibana, 2000 K.O.s
Rabbitskin Leggings: Doubles Speed for a certain time when Life Gauge becomes red. Chapter 3: Battle of Yangping Gate – Nezha, Diaochan, Tadakatsu Honda, or Aya, 1000 K.O.s
Raiment of Unrest: Become temporarily invincible following a sidestep. Chapter 1: Battle of Shouchun – Zhang Liao, Sima Zhao, Huang Gai, Fu Xi, Kenshin Uesugi, or Kotaro Fuma, 1000 K.O.s
Red Hare Saddle: Begin battle mounted on Red Hare. Chapter 3: Battle of Fan Castle – Xu Huang, Wang Yi, Joan of Arc, or Kojiro Sasaki, 1500 K.O.s
Spirit Armor: Spirit Charges will occasionally use up no Musou. Chapter 1: Battle of Ueda Castle – Nobunaga Oda, Jia Xu, Taishi Ci, Kanetsugu Naoe, or Dian Wei, 1500 K.O.s
Sun Tzu’s Art of War: Extends effective time of ability-increasing items. Chapter 3: Battle of Shizugatake – Zhenji, Lu Bu, Ina, Shuten Doji, or Masanori Fukushima, 1500 K.O.s
Tome of Medicine: Doubles effects of recovery items. Chapter 2: Battle of Sekigahara – Ranmaru Mori, Zhang Fei, or Benkei, 1000 K.O.s
True Vision: Doubles Attack for a certain time when Life Gauge becomes red. Chapter 2: Battle of Luoyang – Dong Zhuo, Zhuge Liang, or Hideyoshi Toyotomi, 1000 K.O.s
Vestment of Voidance: Nullifies attributes of enemy attacks. Chapter 2: Battle of Anegawa – Huang Zhong, Guo Huai, Masamune Date, or Dodomeki, 2000 K.O.s

Rare Items

 • All platforms
 • unlock
Art of Explosives Chapter 2: Battle of Luoyang, Dong Zhuo, 1000 K.O.s
Art of Medicine Chapter 2: Battle of Sekigahara, Mori Ranmaru, 1000 K.O.s
Art of War Chapter 3: Battle of Shizugatake, Zhen Ji, Lu Bu or Inahime, 1500 K.O.s
Balancing Kimono Chapter 2: Battle of Anegawa, Huang Zhong or Guo Huai, 2000 K.O.s
Bear Saddle Chapter 3: Battle of Yamazaki, Zhang He, 1000 K.O.s
Datto Kyahan Chapter 3: Battle of Yohei Seki, Na Zha or Diao Chan, 1000 K.O.s
Elephant Saddle Chapter 3: Battle of Hu Lao Gate, Achilles, 1500 K.O.s
Heavenly Robe Chapter 1: Battle of Shou Chun, Zhang Liao, 1000 K.O.s
Ironclad Tekko Chapter 1: Battle of Nagashino, Zhou Tai, 1000 K.O.s
Kattan magatama Chapter 1: Battle of Dong Kou, Sun Wukong, 1500 K.O.s
Kongo Tekko Chapter 2: Battle of Kyushu, Sun Shang Xiang, 1500 K.O.s
Matsukaze Saddle Chapter 3: Battle of Honnoji, Ayane, 1500 K.O.s
Musou Armor Chapter 1: Battle of Odawara Castle, Wang Yuanji, 1500 K.O.s
Musou Kote Chapter 2: Battle of Xuchang, Sanzo Hoshi, 1000 K.O.s
Red Hare Saddle Chapter 3: Battle of Fancheng, Xu Huang, Wang Yi or Jeanne d'Arc, 1500 K.O.s
Seven Star Band Chapter 3: Battle of Nagasaka, Xiao Qiao, Ryu Hayabusa or Bao Sanniang, 1000 K.O.s
Shadow Armor Chapter 1: Battle of Ueda Castle, Nobunaga Oda, 1500 K.O.s
String of beads Chapter 1: Battle of Yi Ling, Da Ji or Keiji Maeda, 2000 K.O.s
Tough Armor Chapter 3: Battle of Tong Gate, Mori Motonari, 1000 K.O.s
Vampire Kote Chapter 2: Battle of Mount Ding Jun, Nohime, 1500 K.O.s
Yasha Mask Chapter 2: Battle of Nan Zhong, Xiahou Ba, 1500 K.O.s
Yata Mirror hapter 2: Battle of Hasedo, Kunoichi, 2000 K.O.s

Gaiden Stages

 • All platforms
 • unlock
Battle of Guang Zhong Increase bond between Sima Yi and Masamune Date
Battle of Jian Ge Increase bond between Mori Monotari and Jia Xu
Battle of Jie Ting Increase bond between Xing Cai and Maeda Keiji
Battle of Komaki Nagakute Increase bond between Zhuge Liang, Huang Zhong and Hattori Hanzo
Battle of Liang Zhou Increase bond between Liu-Chan and Guan Suo
Battle of Mikatagahara Increase bond between Lian Shi, Lu Meng and Masanori Fukushima
Battle of Nan Zhong Increase bond between Zhu Rong, Meng Huo and Zhang He
Battle of Tao shui Increase bond between Lian Shi, Ishikawa Goemon and Hashiba Hideyoshi
Battle of Xing Shi Increase bond between Tachibana Ginchiyo, Xiao Qiao, Sun Shang Xiang
Tedorigawa Kikousen Increase bond between Zuo Ci, Benkei and Xu Huang

Unlock Characters - Wu

 • All platforms
 • unlock
Da Qiao Clear Chapter 3, "Battle of Nagasaka"
Ding Feng Clear Chapter 1, "Battle of Odawara Castle"
Gan Ning Clear Chapter 2, "Battle of Mikatagahara"
Huang Gai Clear Chapter 1, "Battle of Dong Kou"
Lian Shi Clear Chapter 1, "Battle of Nagashino Post-modification"
Ling Tong Clear Chapter 2, "Battle of Tao shui"
Lu Meng Clear Chapter 2, "Battle of Zhang gu tang Post-modification"
Lu Xun Clear Chapter 4, "Battle of Hefei"
Sun Ce Clear Chapter 3, "Battle of Nagasaka"
Sun Jian Clear Chapter 3, "Battle of Honnoji"
Sun Quan Clear Chapter 2, "Battle of Mount Ding Jun"
Sun Shang Xiang Clear Chapter 1, "Battle of Odawara Castle"
Taishi Ci Clear Chapter 1, "Battle of Ueda Castle"
Xiao Qiao Clear Chapter 1, "Battle of Odawara Castle"
Zhou Tai Clear Chapter 1, "Battle of Nagashino"
Zhou Yu Clear Chapter 3, "Battle of Nagasaka"

Unlock Characters - Shu

 • All platforms
 • unlock
Bao Sanniang Clear Chapter 2, "Battle of Kyushu"
Guan Ping Clear Chapter 3, "Battle of Jie Ting"
Guan Suo Clear Chapter 1, "Battle of Ushizuyama"
Guan Yu Clear Chapter 2, "Battle of Mount Ding Jun"
Huang Zhong Clear Chapter 1, "Battle of Yi Ling Post-modification"
Jiang Wei Clear Chapter 2, "Battle of Xuchang Post-modification"
Liu Bei Clear Chapter 3, "Battle of Chengdu"
Liu-Chan Clear Chapter 2, "Battle of Hasedo"
Ma Chao Starting Character
Ma Dai Clear Chapter 1, "Battle of Yi Ling"
Pang Tong Clear Chapter 4, "Battle of Komaki Nagakute"
Wei Yan Clear Chapter 2, "Battle of Nan Zhong"
Xing Cai Clear Chapter 2, "Battle of Xuchang"
Yue Ying Clear Chapter 2, "Tedorigawa Kikousen"
Zhang Fei Clear Chapter 3, "Battle of Yohei Seki"
Zhao Yun Clear Chapter 3, "Battle of Yohei Seki"
Zhuge Liang Clear Chapter 3, "Battle of Chengdu"

Unlock Characters - Wei

 • All platforms
 • unlock
Cai Wenji Clear Chapter 2, "Battle of Anegawa"
Cao Cao Clear Chapter 3, "Battle of Fancheng"
Cao Pi Clear Chapter 3, "Battle of Hu Lao Gate"
Cao Ren Clear Chapter 2, "Battle of Mount Ding Jun"
Dian Wei Clear Chapter 3, "Battle of Nagasaka Post-modification"
Guo Jia Clear Chapter 3, "Battle of Fancheng Post-modification"
Jia Xu Clear Chapter 1, "Battle of Dong Kou"
Pang De Clear Chapter 1, "Battle of Yi Ling"
Wang Yi Clear Chapter 4, "Battle of Nagashino"
Xiahou Dun Clear Chapter 3, "Battle of Fancheng"
Xiahou Yuan Clear Chapter 1, "Battle of Nan-Jun"
Xu Chu Clear Chapter 3, "Battle of Tong Gate"
Xu Huang Clear Chapter 1, "Battle of Dong Kou"
Zhang He Clear Chapter 2, "Battle of Xuchang"
Zhang Liao Clear Chapter 1, "Battle of Ueda Castle"
Zhen Ji Clear Chapter 3, "Battle of Hu Lao Gate"

Unlock Characters - Samurai 3

 • All platforms
 • unlock
Aya-Gozen Clear Chapter 3, "Battle of Shizugatake"
Hojo Ujiyasu Clear Chapter 3, "Battle of Nagasaka"
Hosokawa Gracia Clear Chapter 3, "Battle of Guang Zhong"
Ishikawa Goemon Clear Chapter 2, "Battle of Kyushu"
Kaihime Clear Chapter 1, "Battle of Odawara Castle"
Kato Kiyomasa Clear Chapter 2, "Battle of Hasedo"
Kuroda Kanbei Clear Chapter 1, "Battle of Dong Kou"
Masanori Fukushima Clear Chapter 1, "Battle of Shou Chun"
Miyamoto Musashi Clear Chapter 1, "Battle of Odawara Castle Post-modification"
Mori Motonari Clear Chapter 2, "Battle of Sekigahara"
Sasaki Kojiro Clear Chapter 2, "Battle of Nan Zhong"
Shibata Katsuie Clear Chapter 2, "Battle of Xuchang"
Tachibana Muneshige Clear Chapter 2, "Battle of Xing Shi"
Takenaka Hanbei Starting Character

Unlock Characters - Samurai 2

 • All platforms
 • unlock
Asai Nagamasa Clear Chapter 2, "Battle of Hasedo"
Chosokabe Motochika Clear Chapter 2, "Battle of Liang Zhou"
Fuma Kotaro Clear Chapter 3, "Shou chun Koryaku-sen"
Honda Tadakatsu Clear Chapter 3, "Battle of Yohei Seki"
Ieyasu Tokugawa Clear Chapter 3, "Battle of Chengdu"
Imagawa Yoshimoto Clear Chapter 2, "Battle of Liang Zhou"
Inahime Clear Chapter 3, "Battle of Yi Ling"
Ishida Mitsunari Clear Chapter 3, "Battle of Tong Gate"
Maeda Toshiie Clear Chapter 2, "Battle of Anegawa"
Naoe Kanetsugu Clear Chapter 2, "Battle of Anegawa"
Nene Clear Chapter 2, "Battle of Xuchang"
Sakon Shima Clear Chapter 1, "Battle of Ueda Castle"
Tachibana Ginchiyo Clear Chapter 1, "Battle of Dong Kou"
Yoshihiro Shimazu Clear Chapter 1, "Battle of Odawara Castle"

Unlock Characters - Samurai 1

 • All platforms
 • unlock
Akechi Mitsuhide Clear Chapter 3, "Battle of Honnoji Post-modification"
Date Masamune Clear Chapter 2, "Battle of Luoyang"
Hattori Hanzo Clear Chapter 3, "Battle of Yohei Seki"
Kunoichi Clear Chapter 1, "Battle of Yi Ling"
Maeda Keiji Clear Chapter 2, "Battle of Luoyang"
Mori Ranmaru Clear Chapter 1, "Battle of Nagashino"
Nohime Clear Chapter 3, "Battle of Honnoji"
Oda Nobunaga Clear Chapter 3, "Battle of Honnoji"
Oichi Clear Chapter 2, "Battle of Xuchang"
Okuni Clear Chapter 3, "Battle of Luo Cheng"
Saika Magoichi Clear Chapter 2, "Battle of Mount Ding Jun Post-modification"
Sanada Yukimura Clear Chapter 1, "Battle of Nagashino"
Takeda Shingen Clear Chapter 3, "Battle of Osaka Castle"
Toyotomi Hideyoshi Clear Chapter 1, "Battle of Nagashino"
Uesugi Kenshin Clear Chapter 3, "Battle of Osaka Castle"

Unlock Characters - Others 2

 • All platforms
 • unlock
Achilles Clear Chapter 2, "Battle of Sekigahara"
Ayane Clear Chapter 2, "Battle of Hasedo"
Benkei Clear Chapter 2, "Battle of Anegawa"
Dodomeki Complete story mode with any ending
Gyuki Complete story mode with any ending
Himiko Clear Chapter 2, "Battle of Sekigahara"
Jeanne d'Arc Clear Chapter 2, "Battle of Mount Ding Jun"
Kaguya Clear Prologue
Ne Zha Complete story mode with NORMAL, GOOD, and TRUE endings
Nemea Clear Chapter 2, "Battle of Kyushu"
Orochi X Complete story mode with NORMAL, GOOD, and TRUE endings
Ryu Hayabusa Clear Chapter 2, "Battle of Anegawa"
Sanzo Hoshi Clear Chapter 2, "Battle of Tao Shui"
Shuten-doji Clear Chapter 2, "Battle of Xuchang"
Susanoo Complete story mode with NORMAL, GOOD, and TRUE endings